Đăng lúc: 19/2/2020

Thông báo Tuyển sinh (Tháng 3- 2020)

Đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Sở Nội vụ yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và lập danh sách cử cán bộ, công chức đi đào tạo đại học (hệ VLVH) theo vị trí công việc đang đảm nhiệm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ NỘI VỤ

 


Số: 73 /SNV- CCVC

V/v mở các lớp đại học hệ VLVH

 tại Trung tâm GDTX tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hải Dương, ngày 07  tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

                                          - Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Sở Nội vụ yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và lập danh sách cử cán bộ, công chức đi đào tạo đại học (hệ VLVH) theo vị trí công việc đang đảm nhiệm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Vinh

 Lớp đại học ngành Luật cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp các ngành trở lên, thời gian đào tạo: 2,5-3 năm (học vào thứ 7, chủ nhật).

2. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 Lớp đại học ngành Kế toán, Ngân hàng cho đối tượng đã tốt nghiệp từ trình độ THPT trở lên, thời gian đào tạo từ 1,5-3 năm tùy theo từng đối tượng, đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, chủ nhật).

3. Trường Đại học Mở Hà Nội

Lớp đại học ngành Luật cho đối tượng đã tốt nghiệp từ THPT trở lên, thời gian đào tạo từ 1,5-3 năm tùy theo từng đối tượng, đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, cn).

4. Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

 Lớp đại học ngành Quản lý nhà nước (Hành chính công) cho đối tượng đã tốt nghiệp từ THPT các ngành trở lên, thời gian đào tạo từ 2-3 năm, tùy theo từng đối tượng, đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, chủ nhật);

5. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

 Lớp đại học ngành Xây dựng- dân dụng và công nghiệp cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT trở lên, thời gian đào tạo từ 2- 4 năm tùy theo từng đối tượng, đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, chủ nhật).

6. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Lớp đại học ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế nông nghiệp cho đối tượng đã tốt nghiệp từ trung cấp các ngành trở lên, thời gian đào tạo từ 2-3 năm tùy theo từng đối tượng, đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, chủ nhật).

7. Trường Đại học Luật Hà Nội

 Lớp đại học văn bằng 2 ngành Luật cho đối tượng đã tốt nghiệp đại học các ngành, thời gian đào tạo từ 2-2,5 đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, chủ nhật).

8. Trường Đại học Mở Hà Nội

Lớp đại học văn bằng 2 ngành  Ngôn ngữ Anh (Cấp bằng cử nhân, ngành Ngôn ngữ Anh thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1,B2,C1,C2) để đáp ứng theo yêu cầu tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ theo Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”

+ Đối tượng: Tốt nghiệp đại học các ngành.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, đào tạo theo tín chỉ học vào thứ 7, chủ nhật.

9. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

+ Lớp đại học ngành quản trị văn phòng; Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước cho đối tượng đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, thời gian đào tạo từ 1,5-3 năm tùy theo từng đối tượng, đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, chủ nhật).

10. Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 Lớp đại học ngành Công tác xã hội cho đối tượng đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp các ngành trở lên, thời gian đào tạo từ 2,5-3 năm, đào tạo theo tín chỉ (học vào thứ 7, chủ nhật).

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển đầu vào

* Địa điểm học: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương

* Kinh phí đào tạo: Theo quy định của nhà trường.

Ghi chú: (Đối tượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được cử đi đào tạo đại học thực hiện theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Thông tư 36/2018/TT-BTC.)

Mua và nộp hồ sơ tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương. Đ.c Số 310 đường Nguyễn Lương Bằng, tp Hải Dương. ĐT: 0963.786.186

Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào nhu cầu thực tế, rà soát và lập danh sách cử cán bộ, công chức đi học các lớp đại học (hệ VLVH) theo các chuyên ngành nói trên phù hợp với vị trí việc làm đang công tác.

Danh sách gửi về Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương ( Số 310 đường Nguyễn Lương Bằng-  tp Hải Dương, ĐT liên hệ 0220 6. 258.310 – 0963786186 trước ngày 30/03/2020 (đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ email: gdtxhaiduong@gmail.com để tổng hợp mở lớp và báo cáo Sở Nội vụ./.

Nơi nhận:

 

- Như trên;

- Trung tâm GDTX tỉnh;

- Lưu CCVC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lượt truy cập:
737361
Đang online:
8