Xin trân trọng  thông báo về chỉ tiêu, cơ cấu xét tuyển giáo viên thuộc chỉ tiêu năm 2019 của Trung tâm GDTX tỉnh  trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

+
Xem ảnh gốc

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

                        TRUNG TÂM GDTX TỈNH

                  Số:  18         /GDTX-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      -------------------------

        Hải Dương, ngày  03    tháng 01  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức xét tuyển giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc chỉ tiêu năm 2019

 

          Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpThông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Thông báo số 242/TB-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

           Công văn số 1039/SNV-CCVC ngày 15/12/2019 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm GDTX tỉnh năm 2019;

          Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên thuộc chỉ tiêu năm 2019 tại trung tâm, cụ thể như sau:

           

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc xét tuyển giáo viên giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh thuộc chỉ tiêu năm 2019 nhằm tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong giảng dạy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo vị trí việc làm;

2. Yêu cầu

a) Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đang triển khai thực hiện của đơn vị, vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao năm 2019 của đơn vị;

b) Việc xét tuyển giáo viên giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh thuộc chỉ tiêu năm 2019 được triển khai thống nhất trong phạm vi toàn đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi xét tuyển

Tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển

a. Điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

          Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển và có đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;

b. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

          - Giáo viên dạy Toán: Có bằng cử nhân sư phạm Toán hoặc Văn bằng 2 sư phạm Toán học; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

- Giáo viên dạy Ngữ văn: Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

 - Giáo viên dạy Tin học: Có bằng cử nhân sư phạm Tin học hoặc nếu bằng cử nhân khoa học CNTT hoặc kỹ sư CNTT phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên.

 - Giáo viên dạy tiếng Anh : Có bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh hoặc nếu bằng cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Có chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 bậc 2 hoặc tương đương trở lên; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

         3. Chỉ tiêu và cơ cấu xét tuyển

  + Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên dạy môn Toán: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy môn Tin: 04 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy môn tiếng Anh: 04 chỉ tiêu;

         4. Thẩm quyền xét tuyển

           Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức xét tuyển giáo viên theo quy định.

5. Nội dung và hình thức xét tuyển

Việc xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển giáo viên theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển; nếu phù hợp thì người dự xét tuyển được tham gia dự vòng 2;

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự xét tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút;

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

         6. Quy trình tổ chức xét tuyển

6.1. Thông báo xét tuyển

Trung tâm GDTX  tỉnh  căn cứ vào chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên được phê duyệt xét tuyển và kế hoạch xét tuyển của đơn vị tiến hành tổ chức thông báo trên Báo Hải Dương một lần; đồng thời đăng tải trên Website của Trung tâm GDTX tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh nơi có nhu cầu xét tuyển trong thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nội dung thông báo xét tuyển giáo viên thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ.Thời gian thông báo từ ngày 06/01/2020.

 6.2. Phiếu đăng ký dự xét tuyển

a) Người đăng ký dự xét tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

          b) Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển:

          + Nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển tại Trung tâm GDTX tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

                   c) Thời gian nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 04/02/2020.

          6.3. Thành lập Hội đồng xét tuyển

         a)  Trung tâm GDTX tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên;

         b) Thành phần Hội đồng xét tuyển giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh có 05 hoặc 07 thành viên bao gồm:

          - Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Trung tâm;

         - Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc trung tâm;

         - Một ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là cán bộ phụ trách công tác tổ chức trung tâm;

        - Các ủy viên khác là cán bộ, giáo viên của trung tâm.

         c) Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển giáo viên thực hiện theo Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/ 2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ;

          d) Thời gian thành lập Hội đồng xét tuyển vào ngày 04/02/2020.

6.4. Thành lập Ban giám sát:

 a) Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển giáo viên tại đơn vị.

b) Nhiệm vụ: Giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ xét tuyển, về hồ sơ, tiêu chuẩn và điều kiện của người dự xét tuyển, về thực hiện quy chế tổ chức kỳ xét tuyển.

c) Thời gian thành lập Ban Giám sát: Thực hiện xong trước ngày 06/01/2020.

6.5. Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

 Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch hội đồng thành lập; Nhiệm vụ: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển Vòng 2.

Thời gian thực hiện vòng 1 xong trước ngày 08/02/2020.

6.6. Thành lập Ban kiểm tra sát hạch

Ban Kiểm tra sát hạch do Chủ tịch hội đồng xét tuyển thành lập.

Nhiệm vụ: Phỏng vấn đề kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Thời gian thành lập Ban Kiểm tra sát hạch: xong trước ngày 08/02/2020.

6.7. Chuẩn bị tổ chức xét tuyển tại Vòng 2

- Gửi Thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn tại Vòng 2, thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn cho thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển tại Vòng 2. Thời gian chậm nhất ngày 10/02/2020.

- Tổ chức ôn tập (nếu có): Hội đồng xét tuyển của Trung tâm GDTX tỉnh có thể tổ chức ôn tập cho các thí sinh có đủ điều kiện dự phỏng vấn Vòng 2. Nếu tổ chức ôn tập thì thời gian tổ chức ôn tập xong trước ngày 13/02/2020;

- Hội đồng xét tuyển giáo viên niêm yết danh sách người có đủ điều kiện dự xét tuyển theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn. Thời gian vào ngày 14/02/2020.

6.8. Tổ chức phỏng vấn

- Thời gian tổ chức phỏng vấn: Dự kiến vào 02 ngày (Ngày 20/02/2020 và21/02/2020);

- Hội đồng xét tuyển thông báo kết quả phỏng vấn cho các thí sinh dự tuyển. Thời gian xong trước ngày 28/02/2020;

- Chủ tịch Hội đồng xét tuyển báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển cho người dự tuyển. Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả xét tuyển và phương án xếp lương đối với người trúng tuyển; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh ra quyết định tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng theo quy định. Thời gian xong trước ngày 15/3/2020.

  7. Ưu tiên trong xét tuyển

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển giáo viên thực hiện theo khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

8. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên

Thực hiện theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Sau khi hoàn thành việc xét tuyển giáo viên tại Trung tâm GDTX tỉnh nếu còn thiếu chỉ tiêu biên chế, Trung tâm GDTX tỉnh sẽ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành.

III.  KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn lệ phí do người đăng ký tham gia xét tuyển nộp theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phổ biến, tuyên truyền và triển khai kế hoạch xét tuyển giáo viên đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trung tâm;

Tổ chức xét tuyển giáo viên theo đúng quy định;

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan để bảo đảm chế độ chính sách đối với giáo viên được tuyển dụng theo quy định hiện hành.

         Trên đây là Kế hoạch xét tuyển giáo viên của Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương. Trung tâm GDTX tỉnh báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về kế hoạch xét tuyển giáo viên thuộc chỉ tiêu năm 2019 của đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ (để bc)

- Website của đơn vị;

- Lưu  TC,VT.                                                           

GIÁM ĐỐC

 Đã ký

 Hoàng Tiến Dũng

 

 

 

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

 TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 Số:   20        /GDTX-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Hải Dương, ngày   06  tháng 01  năm 2020

         Căn cứ Thông báo số 242/TB-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

           Công văn số 1039/SNV-CCVC ngày 15/12/2019 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm GDTX tỉnh năm 2019;

          Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương thông báo chỉ tiêu xét tuyển Giáo viên thuộc chỉ tiêu năm 2019 tại trung tâm, cụ thể như sau:

                    I. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển

a) Điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

          Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển và có đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

          - Giáo viên dạy Toán: Có bằng cử nhân sư phạm toán hoặc Văn bằng 2 sư phạm Toán học; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

- Giáo viên dạy Ngữ văn: Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

 - Giáo viên dạy Tin học: Có bằng cử nhân sư phạm Tin học hoặc nếu bằng cử nhân khoa học CNTT hoặc kỹ sư CNTTphải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên.

 - Giáo viên dạy tiếng Anh : Có bằng cử nhân sư phạm tiếng Anh hoặc nếu bằng cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Có chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 bậc 2 hoặc tương đương trở lên; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

       II. Chỉ tiêu vị trí việc làm và bộ môn cần tuyển:

+ Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên dạy môn Toán: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy môn Tin: 04 chỉ tiêu;

- Giáo viên dạy môn tiếng Anh: 04 chỉ tiêu;

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.     Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự xét tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

          b) Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển:

          + Nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương;

           c) Thời gian nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 04/02/2020.

          2. Lệ phí dự tuyển

         - Mức thu phí dự tuyển theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

          - Phí dự tuyển: 500.000đ/01 người dự tuyển.

          - Lệ phí được nộp cùng thời điểm người dự tuyển nộp Phiếu Đăng ký dự tuyển. Nguồn thu từ lệ phí dự tuyển được quản lý, sử dụng thanh quyết toán cho kỳ tuyển dụng theo quy định hiện hành.

III. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

1.     Hình thức và nội dung tuyển dụng:

Việc tuyển dụng giáo viên giảng dạy tại Trung tâm GDTX tỉnh thuộc chỉ tiêu năm 2019: Thực hiện theo hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng:

a) Vòng 1: Kiểm tra đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển giáo viên theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển; nếu phù hợp thì người dự xét tuyển được tham gia dự vòng 2;

b) Vòng 2: Phỏng vấn đề kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự xét tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút;

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100;

- Không thực hiện kết quả phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian: Dự kiến đầu tháng 02/2020 (Thời gian cụ thể Hội đồng xét tuyển sẽ có thông báo trong Giấy triệu tập đến người dự tuyển theo quy định);

- Địa điểm: Tại Giảng đường A, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương (số 310, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

  Thông báo này được công khai trên báo Hải Dương, Website của Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương và được niêm yết tại trụ sở làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://gdtxtinhhaiduong.edu.vn. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp về Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương (số 310, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), số điện thoại: 0220.3890105 (trong giờ hành chính) các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT

- Sở Nội vụ

- Lưu  TC,VT. 

                                        

 

                   

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Hoàng Tiến Dũng