Để thuận tiện cho việc liên hệ công tác,  Trung tâm GDTX tỉnh  giới thiệu những quy định về nhiệm vụ, chức năng của các phòng trong đơn vị (Trích" Quy chế làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương"

+

1.     Phòng Hành chính – Tài vụ:

a. Công tác hành chính quản trị

Tham mưu cho và giúp giám đốc thực hiện công tác hành chính và tài vụ, cụ thể như sau :

          - Chuẩn bị chương trình công tác của trung tâm theo từng tháng, quý. Theo dõi các phòng công tác trong trung tâm về tiến độ thực hiện kế hoạch công tác, sắp xếp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo trung tâm.

          - Tổ chức thông tin hai chiều, đảm bảo thông tin giữa Sở và Trung tâm thường xuyên thông suốt. Thu thập thông tin, lưu trữ và xây dựng các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của Sở và các cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

          - Kiểm tra các bản thảo trước khi trình Giám đốc ký ban hành đảm bảo nội dung, hình thức văn bản đúng thủ tục hành chính, đúng với quyền hạn, nhiệm vụ qui định hiện hành của Nhà nước.

- Soạn thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết, các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các mặt công tác theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan.

- Quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

- Kiểm tra các bản thảo trước khi trình Giám đốc ký ban hành đảm bảo nội dung, hình thức văn bản đúng thủ tục hành chính, đúng với quyền hạn, nhiệm vụ qui định hiện hành của Nhà nước. Quản lý con dấu theo đúng quy định, mua sắm và quản lý cấp phát văn phòng phẩm, vật phẩm phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý của Trung tâm

- Tổ chức nhận và gửi Fax, đánh máy và in ấn các tài liệu phục vụ các mặt hoạt động của Trung tâm một cách nhanh chóng chính xác, đảm báo tính bí mật, quản lý  sử dụng, sửa chữa kịp thời các thiết bị phục vụ in ấn.

- Đón tiếp, hướng dẫn khách đến giao dịch, công tác theo nội quy của Trung tâm và chăm lo việc ăn ở của khách (nếu có).

- Thực hiện công tác trang trí, khánh tiết, phục vụ các cuộc tiếp khách của lãnh đạo, các cuộc họp, hội nghị, ngày lễ, tết của đơn vị.

- Quản lý  toàn bộ tài sản của trung tâm, lên kế hoạch mua sắm, sửa chữa các loại tài sản, nhà cửa cho kịp thời

- Quản lý vệ sinh môi trường, công tác y tế sơ cấp cứu cán bộ, giáo viên. Công nhân vên và học viên trong trung tâm.

-  Điều động, quản lý phương tiện, nhiên liệu, thực hiện tốt nội quy phòng cháy chữa cháy có hiệu quả.

- Quản lý, bảo dưỡng, thực hiện tốt các quy định sử dụng điện, nước và đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiết kiệm nhằm phục vụ tốt cho đời sống sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, CNV và HSSV trong trung tâm.

- Điều hành công tác thường trực bảo vệ cơ quan an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan, trông giữ xe của cán bộ, học sinh, sinh viên.

- Quản lý sử dụng có hiệu quả khu KTX .

- Quản lý điện nước: Duy trì thực hiện tốt các quy định sử dụng điện nước  đảm bảo an toàn tuyệt đối và tiết kiệm.

- Quản lý công tác hộ khẩu đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên (nếu có)

- Theo dõi và thực hiện công tác dân quân tự vệ và phòng cháy chữa cháy trong đơn vị theo đúng quy định.

b. Công tác tài chính kế toán :

- Lập kế hoạch dự toán quý, năm và quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách, nguồn dịch vụ theo quy định và hướng dẫn việc phân phối, sử dụng nguồn kinh phí cho phù hợp.

- Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ theo đúng các quy định về tài chính phục vụ cho các hoạt động của đơn vị.
         - Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, đúng quy định về nghiệp vụ tài chính đảm bảo tính trung thực, chính xác và khoa học.
         - Đề xuất, áp dụng đúng các văn bản hiện hành về tài chính, xây dựng quy trình về việc sử dụng tài chính đối với các đơn vị trong trung tâm, quy chế chi tiêu nội bộ.
         - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, tình hình quản lý, sử dụng tài sản và nguồn kinh phí hình thành tài sản.
         - Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh việc thu chi tài chính, bảo đảm đúng pháp luật và hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động của trung tâm.
         - Phối hợp các
phòng ban chức năng có liên quan tổ chức việc xây dựng kế hoạch tài chính cho mỗi năm học và thu nhận học phí của học viên.
         - Thực hiện công tác
báo cáo quyết toán theo quý, năm và nộp lên cấp trên theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài những nhiệm vụ trên, còn có trách nhiệm quản lý tốt các lớp liên kết đào tạo hiện có tại đơn vị phòng đang quản lý cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

2.  Phòng Quản lý Đào tạo  

a. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý đầu vào.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm…..

-  Điều tra nhu cầu học tập : trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Lãnh đạo vị, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

- Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

- Phát hành, thu hồ sơ các loại hình đào tạo, tổng hợp tình hình bán, nhận hồ sơ các lớp đang tuyển, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ dự tuyển.

- Tham mưu và đề xuất các phư­ơng án nâng cao hiệu quả tuyển sinh, trực tiếp khai thác nguồn tuyển sinh.

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, đảm bảo chất lượng đào tạo, tổ chức quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo,thi tuyển sinh theo quy định.

-  Lưu giữ các hồ sơ có liên quan của các lớp đã thi tuyển sinh tại trung tâm.

b. Tham gia công tác quản lý lớp các lớp liên kết

- Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp quản lý, tổ chức tốt việc dạy và học đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Quản lý các lớp liên kết theo đúng quy định về công tác quản lý lớp của trung tâm.

- Trực tiếp thu học phí từ học viên và nộp cho kế toán theo qui định về thu học phí của trường và trung tâm.

- Quản lý và lưu trữ đầy đủ các văn bản, quy chế, hồ sơ các lớp đang học,tốt nghiệp theo quy định.

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, đảm bảo chất lượng đào tạo, tổ chức quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo thi hết kỳ, thi tốt nghiệp cuối khóa, theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh, tái tạo nguồn tuyển sinh theo các lớp đang quản lý.

- Tổ chức quản lý ôn tập và thi tốt nghiệp theo đúng quy định của các đơn vị liên kết.

-  Lưu giữ các hồ sơ có liên quan của các lớp đã tốt nghiệp tại trung tâm.

c. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng và tổ chức bộ máy trung tâm; công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên theo các quy định của nhà nước; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm.

- Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, xác định chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, làm việc cho tổ chức, cá nhân trong trung tâm theo quy định của nhà nước. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, bộ phận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm việc đã được quy định.

- Xây dựng, quản lý, phân bổ kế hoạch lao động, sử dụng biên chế, tuyển dụng hợp đồng lao động của trung tâm theo đúng pháp luật và các quy định của nhà nước.

- Xây dựng quy hoạch, bổ sung, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của trung tâm.

- Quản lý nhân sự về các mặt lịch sử, chính trị, tư tưởng, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác để đề xuất việc sắp xếp, sử dụng, nhận xét đánh giá cán bộ, theo quy định của Đảng, Nhà nước.

 - Quản lý, lập và cập nhật, bổ sung hàng năm hồ sơ lý lịch cán bộ, giáo viên, nhân viên theo các mẫu quy định, lưu trữ dữ liệu cán bộ công chức theo chương trình phần mềm quản lý công chức, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, về công tác quản lý học viên theo quy định của nhà nước.

- Tham mưu về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đề bạt, bổ nhiệm, tiền lương, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp, khen thưởng, kỷ luật ... theo sự  hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và quy định của Nhà nước.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng, học tập đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo kế hoạch của trung tâm và hướng dẫn của cấp trên.

d. Tham gia công tác thi đua khen thưởng

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Trung tâm theo đúng luật thi đua khen thưởng và hướng dẫn của ngành, địa phương.

e. Tham gia công tác quản lý thư viện

- Lập kế hoạch xây dựng thư viện, xác định diện bổ sung và thu thập sách báo, tài liệu cũng như tổ chức công tác kỹ thuật như phân loại, mô tả, tổ chức mục lục, tổ chức kho sách và tổ chức phục vụ người đọc.

 - Tổ chức công tác hướng dẫn tra cứu và các biện pháp tuyên truyền giới thiệu sách báo cho người đọc; Tổng kết, rút kinh nghiệm, áp dụng kinh nghiệm tiên tiến và tổ chức lao động khoa học trong thư viện.

- Xây dựng các văn bản thống kê thư viện và báo cáo thường kỳ cho cơ quan quản lý thư viện và thư viện ngành dọc cấp trên; Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, tài sản, sách báo và cơ sở vật chất của thư viện được giao.

- Lưu trữ hồ sơ các lớp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học theo quy định.

          3.  Phòng Đào tạo ngắn hạn  

          a. Công tác tuyển sinh, quản lý và bồi dưỡng các lớp ngắn hạn

- Khảo sát điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trong tỉnh, tham m­ưu cho Ban Giám đốc mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phát hành, thu hồ sơ tuyển sinh các lớp ngắn hạn về kinh tế, kế toán, quản lý giáo dục…nghiệp vụ nghề cho người lao động.

- Tổng hợp tình hình bán, nhận hồ sơ các lớp đang tuyển, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ.

- Tham mưu và đề xuất các phư­ơng án nâng cao hiệu quả tuyển sinh, trực tiếp khai thác nguồn tuyển sinh từ các địa phương có nhu cầu.

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, đảm bảo chất lượng đào tạo và bồi dưỡng, tổ chức quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thi cuối khóa, cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ theo quy định.

-  Lưu giữ các hồ sơ có liên quan của các lớp đã và đang tuyển sinh tại trung tâm.

- Tham gia tổ chức và quản lý các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số182/QĐSGĐT ngày 15/3/2017của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin truyền thông.

 - Hoàn thiện các văn bản, quy trình tổ chức kỳ thi theo quy định.

c. Công tác kỹ thuật và quản lý phòng máy.

- Bảo dưỡng máy vi tính, phần mềm, mạng LAN tốt để phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo và công tác sự vụ.

- Đóng, mở cửa phòng máy phục vụ học tập đúng thời gian và kế hoạch đã triển khai.

- Duy trì hoạt động mạng LAN, Internet cơ quan và quản trị cập nhật số liệu, thông tin khi được Ban biên tập Website duyệt. Tham mưu cho Ban biên tập các phương án nuôi trang Website.

- Kiểm tra, theo dõi và đề xuất kịp thời những sự cố xảy ra về thiết bị mình phụ trách với Phòng và Trung tâm để có phương án khắc phục sự cố, phục vụ cho công tác đào tạo.

          - Báo cáo định kỳ tình hình thực trạng máy tính hiện tại hàng tháng để có kế hoạch hoạt động vào tháng sau.

          - Hỗ trợ các lớp có sử dụng máy chiếu, thiết bị giảng dạy tại trung tâm.

          - Thực hiện công tác kỹ thuật cho việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học.

          - Thực hiện những công tác khác khi được cấp trên phân công.

Ngoài những nhiệm vụ trên, còn có trách nhiệm quản lý tốt các lớp liên kết đào tạo hiện có tại đơn vị phòng đang quản lý cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

          4.  Phòng Ngoại ngữ - Tin học

          - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của phòng học để đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung, chương trình, kế hoạch được phê duyệt và nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả; cụ thể:

- Đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và tất cả các đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

- Lớp luyện tiếng Anh giao tiếp cho người lớn, trẻ em theo đơn đặt hàng của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh theo mô hình cộng đồng.

- Quản lý, tuyển sinh bồi dưỡng các lớp Tiếng anh cho trẻ em thuộc Trung tâm Sunflower.

+ Giới thiệu và tư vấn cho học viên về lựa chọn các khóa học đang triển khai

+ Sắp xếp lịch học, phòng học, 

+ Theo dõi chuyên cần học viên, cập nhật tình hình học tập và báo cáo với Giám đốc.

          + Chuẩn bị phòng học: kiểm tra vệ sinh phòng học trước giờ vào lớp, chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho buổi học: bút viết bảng, giẻ lau, bảng sạch, CD player, máy chiếu, photo tài liệu phục vụ công tác dạy và học...

+ Lên kế hoạch và theo dõi thời gian biểu của giảng viên, học viên. 

+ Cập nhật, lưu trữ hồ sơ học viên.

+ Tổ chức câu lạc bộ tiếng anh cho người lớn và trẻ em...

+ Thực hiện các hoạt động thu, chi tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và theo Quy chế quản lý tài chính của trung tâm.

Ngoài những nhiệm vụ trên, còn có trách nhiệm quản lý tốt các lớp liên kết đào tạo hiện có tại đơn vị phòng đang quản lý cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

5.  Phòng Quản lý chuyên môn 1

- Phối  hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tư vấn du học cho học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Giới thiệu các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo của  trung tâm và vị trí việc làm của ngành học sau khi tốt nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn cho học sinh, sinh viên về phương pháp học tập, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo.

-  Phối hợp với các đơn vị chức năng vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm cho học sinh, sinh viên.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường tổ chức các lớp bồi dưỡng, các khóa đào tạo ngắn hạn, thăm quan kỹ thuật để bồi dưỡng, trang bị các kiến thức, hình thành và phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập và trước khi ra trường.

- Cung cấp thông tin tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên của nhà trường và các đối tượng lao động xã hội có nhu cầu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã và chuẩn bị tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

- Khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin phản hồi của  đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp.

Ngoài những nhiệm vụ trên, còn có trách nhiệm quản lý tốt các lớp liên kết đào tạo hiện có tại đơn vị phòng đang quản lý cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

          6.  Phòng Quản lý chuyên môn 2

          a. Công tác tuyển sinh

- Tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực liên quan, điều tra nhu cầu học tập

 trên địa bàn tỉnh, lên kế hoạch tuyển sinh, xác định nội dung học tập, đề xuất với Giám đốc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

- Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cho mọi đối tượng người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức liên kết dạy nghề cho học sinh đang theo học chương trình GDTX theo quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội.

b.Công tác chủ nhiệm lớp

- Chủ nhiệm các lớp theo đúng quy định về công tác chủ nhiệm lớp của trung tâm.

- Trực tiếp thu học phí từ học viên và nộp cho kế toán theo qui định về thu học phí .

- Quản lý và lưu trữ đầy đủ các văn bản, quy chế, hồ sơ các lớp đang học,tốt nghiệp theo quy định.

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, đảm bảo chất lượng đào tạo, tổ chức quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo thi hết kỳ, thi tốt nghiệp cuối khóa, theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh, tái tạo nguồn tuyển sinh theo các lớp đang quản lý.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, phòng Hành chính thực hiện những kế hoạch do Giám đốc đề ra và những kế hoạch đã được lãnh đạo các phòng liên quan nhất trí thông qua;

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc theo dõi thi đua nề nếp của giáo viên và học viên, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động bảo vệ môi trường, nhân đạo, từ thiện…

- Quản lý, chủ nhiệm lớp, lưu trữ các hồ sơ, văn bản theo quy định.

c.Công tác giảng dạy

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch; Tham mưu cho Giám đốc lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh đầu năm, giữa năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các lớp học văn hóa, (chương trình GDTX);

- Tổ chức các lớp học nghề phổ thông, tin học, ngoại ngữ theo nhu cầu của học viên đang theo học tại trung tâm và người lao động;

- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo cho Giám đốc trung tâm theo đúng qui định; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng giáo dục của học viên do phòng quản lý.

- Tham gia vào Hội đồng giáo dục trung tâm và các hội đồng khác như: Hội đồng tuyển sinh, kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra định kỳ, kiểm tra cuối học kỳ một, kiểm tra cuối năm, thi tốt nghiệp vv…

- Tổ chức dạy nghề phổ thông, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác phục vụ học tập;

- Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy bổ túc văn hóa trong chương trình

 GDTX, đơn vị sẽ hợp đồng thêm một số giáo viên giảng dạy khi đội ngũ giáo viên trong đơn vị còn thiếu chưa đáp ứng đủ so với cơ cấu bộ môn trong chương trình giảng dạy.

Ngoài những nhiệm vụ trên, còn có trách nhiệm quản lý tốt các lớp liên kết đào tạo hiện có tại đơn vị phòng đang quản lý cho đến khi tốt nghiệp ra trường.