Trung tâm GDTX- NN,TH tuyển sinh bổ sung các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ giáo viên THCS

+
Xem ảnh gốc

🍀Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên
a. Đối tượng:
- Đối tượng 1: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học hoặc các ngành sư phạm song môn trong đó có 01 môn là Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học (Toán học - Vật lý, Vật lý KTCN, Toán học - Hóa học, Sinh học - TDTT…).
- Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm song môn các ngành: 
Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học.
b. Chương trình bồi dưỡng:
- Đối tượng 1: 36 tín chỉ
- Đối tượng 2: 20 tín chỉ
🍀Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lí
a. Đối tượng:
- Đối tượng 1: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Lịch sử hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong có 01 môn là Lịch sử.
- Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Địa lí hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong có 01 môn là Địa lí.
b. Chương trình bồi dưỡng: 20 tín chỉ.
🎯🎯🎯Hình thức và thời gian tổ chức bồi dưỡng: 
- Học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
- Bồi dưỡng trực tiếp hoặc Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.
🌳 Kinh phí khóa học: theo quy định nhà trường
🎄 Liên hệ: Phòng Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm GDTX-NN,TH
☎️Điện thoại: 0220.6258314; 0936.479.209; 0382.922.986 
💓Email: kimlien2609@gmail.com