Thực hiện nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho, Trung tâm GDTX tỉnh làm công văn gửi đến các đơn vị kế hoạch mở lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý giáo dục” cụ thể như sau:

+

Căn cứ Quyết định số 4909/QĐ – UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm GDTX tỉnh;

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện điều kiện tiêu chuẩn chức danh của cán bộ quản lý các cấp.

Thực hiện nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho, Trung tâm GDTX tỉnh làm công văn gửi đến các đơn vị kế hoạch mở lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ Quản lý giáo dục” cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý và những người được quy hoạch nguồn chức danh cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX.

- Thời gian và hình thức học: 03 tháng (học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần)

- Kinh phí: Thực hiện theo quy định.

- Thời gian:Dự kiến khai giảng và học tập từ 8h00 ngày  11 / 04 /2020.

- Địa điểm học: Trung tâm GDTX tỉnh (310 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương;

Liên hệ: Phòng Đào tạo Ngắn hạn –Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương

  điện thoại: 02206.258.314; 0936.479.209; 0382.922.986).

                              Gmail: kimlien2609@gmail.com

                                                                   TRUNG TÂM GDTX TỈNH HẢI DƯƠNG