Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo như sau:

+
Xem ảnh gốc

1. Đối tượng bồi dưỡng: 
- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Nội dung bồi dưỡng: Theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Khai giảng và học tập: 8h ngày20/12 12/2020.

4. Địa điểm học: Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương. Số 310 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương

5. Đăng ký và liên hệ: Phòng Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương; 
ĐT: 0220.6258.314; 0936.479.209.
Email: quachtrunghau@gmail.com