Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm (CLB GĐTT) GDTX tỉnh, thành phố được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1987 đến nay vừa tròn 33 năm. 

+
Xem ảnh gốc

Ban đầu chỉ một nhóm các Trung tâm GDTX thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến nay CLB đã phát triển rộng ra khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Hoạt động của CLB đã phát huy tác dụng, giúp các đơn vị hiểu biết và hỗ trợ nhau trên nhiều lĩnh vực nhất là trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và quản lý hoạt động dạy - học, nâng cao chất lượng đào tạo.
1. Hoạt động của CLB: đã tham gia góp ý xây dựng nhiều chủ trương, chính sách; nhiều văn bản pháp quy của ngành trong lĩnh vực Giáo dục thường xuyên.
 Hoạt động của CLB đã được sự thừa nhận của Bộ GDĐT từ những năm 90 đến nay. Nhằm đưa hoạt động của CLB ngày càng đi vào nế nếp; Hội thảo CLB thường niên đều dành sự quan tâm sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan, từng bước làm cho CLB Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thành phố - nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp các Trung tâm phát triển ổn định, góp phần xây dựng xã hội học tập và thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
2. Tên gọi Câu lạc bộ: CLB là một tổ chức tự nguyện của các Trung tâm GDTX - ĐTTC, Trung tâm GDTX – KTTHHN, Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học cấp tỉnh sau đây gọi tắt là Trung tâm GDTX tỉnh, thành phố. Theo thống nhất của Hội thảo tại Nghệ An năm 2012 có tên: Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Thành viên tham gia CLB:
- Các Trung tâm GDTX tỉnh, thành phố đều có thể tham gia vào CLB theo nguyên tắc tự nguyện và hoạt động CLB Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, thành phố. Các trường Cao đẳng cộng đồng được hình thành trên cơ sở sát nhập Trung tâm GDTX cấp tỉnh vào và ở tỉnh đó không thành lập lại Trung tâm GDTX thì trường Cao đẳng Cộng đồng tham gia với tư cách là một thành viên dại diện Trung tâm GDTX của tỉnh và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, quyền lợi của một thành viên.
Các tỉnh có 2 Trung tâm GDTX cấp tỉnh (hay tên gọi tương đương) đều có thể tham gia với tư cách là các thành viên đầy đủ của CLB.
- Thành viên CLB GĐTTGDTX tỉnh, thành là các Trung tâm GDTX hay tên gọi tương đương tự nguyện tham gia CLB, có ít nhất một lần tham gia Hội thảo và chấp nhận những quy định trong quy chế Tổ chức và Hoạt động CLB GĐTTGDTX tỉnh, thành phố; đóng kinh phí hoạt động thường xuyên cho CLB theo quy định.