Căn cứ Quyết định số 553/ QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cho phép liên kết bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021tại Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương;

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh vị trí việc làm viên chức tài nguyên và môi trường, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên môi trường mở các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường năm 2021theo công văn số 197/CV-GDTX-NN,TH.

+
Xem ảnh gốc

1. Các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
+ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II , hạng III.
+ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Địa chính viên, Điều tra viên tài nguyên môi trường.
+ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đối với Dự báo viên khí tượng thủy văn, Kiểm soát viên khí tượng thủy văn; Quan trắc viên tài nguyên môi trường; Đo đạc bản đồ viên.

2. Các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ về tài nguyên môi trường: Bao gồm về lĩnh vực tài nguyên môi trường: như môi trường , đất đai, bản đồ và thông tin địa lý, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản…(Thực hiện theo nhu cầu đặt hàng của các tổ chức, cá nhân)

3. Kinh phí đào tạo: Theo quy định của nhà trường.

4. Địa điểm tổ chức lớp học: Tại Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương hoặc tại các địa phương theo nhu cầu của các đơn vị.

*Liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương. 
Số 310, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. 
Điện thoại: 0963.786.186.

THAM KHẢO:
Công văn số 197/CV-GDTX-NN,TH ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh về việc mở  lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường năm 2021.
Quyết định số 553/ QĐ-UBND ngày 9 tháng 2 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cho phép Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương liên kết bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021.
Công văn số 98/ ĐTBDCB-NCPTLN ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường về việc liên kết với Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II, hạng III năm 2021.